اجرای طرح‌های آبرسانی به 5 شهر مازندران به روش BOT