اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در اراضی شهرستان دره شهر