اختصاص ۳۵ هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در کشور