استفاده از روشهای نوین آبیاری فضای سبز دربرخی از مناطق شهرقم