دولت سرمایه گذاری بزرگی در زمنیه آبیاری نوین در مغان کرده است