راه اندازی شهرک گلخانه ای البرزنیازمند 15 میلیارد تومان است.