سوپر جاذب ایرانی، دستاورد جدید پژوهشگران دانشگاه ارومیه