شهرستان قروه رتبه اول آبیاری تحت فشار در کشور را دارد