۳۰ هکتار از اراضی کلزا در خاتم مجهز به آبیاری تحت فشار شد