۷۰ درصد آب استان کرمان در حوزه کشاورزی مصرف می شود