20هزارهکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز شد