کیفیت آب آبیاری کشاورزی متناسب با خواص شيميايي و تاثير آن بر گياه و خاك، به گروه هاي متفاوتي طبقه بندي مي شوند مناسب بودن آن بستگي به آب و هو ا، خصوصـيات فيزيكـي و شـيميايي خـاك، نـوع گيـاه و مـديريت آبيـاري دارد.نوعي طبقه بندي بـراي آب آبيـاري بـر مبنـاي چهـار عامـل:شوري، قليائيت، سميت و ديگر آثار متفرقه تدوين می شود.

معمولاً پساب فاضلاب هاي بهداشتي تركيبي از مواد آلي هيدروكربن ها، چربي ها، پروتئين هـا، نمـك هـاي محلول،عناصر غذايي گياهان (K,N,P)و گاهي نيز مواد سمي همانند برخي فلزات سـنگين وپـاتوژن هـا مـي باشـند.

نوع مواد موجود در پساب و مقدار آن بستگي به الگوي مصرف غذايي، شرايط فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، شرايط اقليمي و نيز فصول مختلف سال دارد، از نظر شوري علاوه بـر کیفیت آب آبیاری کشاورزی ، بسـتگي بـه زمـان مانـد پسـاب در حوضچه هاي تصفيه نيز دارد..

rosoob

 اهمیت کیفیت آب در کشاورزی

تناسب الگوی کشت با کیفیت منابع آب موجود

حفاظت از کیفیت مناسب منابع آب

طراحی سیستم آبیاری مناسب با کیفیت آب قابل دسترسی ازلحاظ نوع سیستم وظرفیت (ایستگاه کنترل مرکزی)

منابع تامین آب مورد نیاز آبیاری در بخش کشاورزی

  • منابع آب سطحی

الف. آب جاری

جریان آب این منابع در طول زمان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی دائما در حال تغییر است و عموما کیفیت پایینی دارندو ارزانتر از آب های زیرزمینی هستند،جریانهای حاصل از نزولات جوی ،دارای دبی متغیری می باشند.ولی آن دسته که دارای منابع آب زیرزمینی هستند مانند چشمه و قنات،تغییرات کمتری دارند.ناخالصیهای عمده این منابع از نوع فیزیکی است که ناشی از وجود مواد معلق معدنی و آلی می باشند،برخی از ناخالصیهای شیمیایی آنها،مانند کلر ،آهن،کربنات و بی کربنات در صورت قرار گرفتن در معرض هوا عموما اکسید می شوند.و مقدار کمی نیز ناخالصیهای بیولوژیکی لذا در آبیاری های قطره ای تصفیه آنها الزامی استو عموما نیاز به شستشوی زیادی دارند.

نحوه تنظیم تایمر آبیاری آگرو

ب.آب راکد

مــانند: استخرها ، حوضچه هاي طبيعي ، مخازن سدها ، درياچه هاي آب شيرين ، آبگيرها ، تالابها و . . . مي باشد . در اين منابع ، آب جريان ندارد و هميشه در دسترس مي باشد ولي ممكن است در طول فصل آبياري نوسانات شديدي در سطح آن ايجاد شود ، لذا ميزان برداشت با توجه به حداقل عمق در طول برداشت لحاظ مي گردد . و وابستگي شديدي به تغذيه مجدد دارند. از نظر آلودگي در اين منابع ناخالصيهاي فيزيكي ( شن ، سيلت ، . . . ) و املاح محلول و آهن دوظرفيتي وجود ندارد. ولي ناخالصيهاي بیولوژیکی مثل خزه ها ، جلبكها ، برخي جانوران كوچك آبزي و آثار و بقاياي موجودات زنده در آنها فراوان يافت مي شود

 

میزان استحصال آب از منابع مختلف
سهم از کل 

درصد

میزان آب

(میلیارد مترمکعب)

منبع آبی
17.4 15 آب سطحی
9.3 8 آب قنوات
20.9 18 آب چشمه ها
52.3 45 آب چاه ها
100 86 جمع کل
  • منابع آب زیر زمینی

در ايران بدليل واقع شدن در منطقه خشك و نيمه خشك مخصوصا در ناحيه مركز كشور ازمنابع اصلي تامين آب آبياري محسوب مي شوندوعموما كيفيت بالايي دارند از لحاظ کمی ميزان برداشت بسته به تغذيه اين منابع دارد. بطوريكه بايد از طول عمر مفيد سيستم در استفاده از اين منابع اطمينان كافي حاصل گردد . با توجه به ناخالصيهاي كمي كه دارند مناسبترين آب براي استفاده در سيستمهاي آبيار تحت فشار محسوب مي شوند . معمولاً عاري از آلوده كننده هاي فيزيكي و آلي مي باشند بيشتر مشكل مربوط به وجود آهن،كلر، كربنات و بي كربنات كلسيم مي باشد. و ازطرفي هنگاميكه اين آبها در مجاورت هواي آزاد قرار مي گيرند املاح مذكور اكسيده شده و رسوب مي نمايند.

  • منابع آب نا متعارف (پساب های تصفیه شده،آب زهکش ها و آب شور و لب شور)

فاضلابهاوپسآبهاي تصفيه شده،آب زهكشها وآبهاي شور ولب شور مي توانند بعنوان منبعي براي تامين آب ، مورد استفاده قرار گيرند به دليل دبي ثابتي كه دارند مورد اطمينان مي باشنداز لحاظ كيفي
در استفاده از چنين آبهايي بايد كليه جوانب كيفيتي آب آبياري مورد توجه قرار گيرد ، همانند گرفتگي ، مسائل بهداشتي ، سميت بعضي از عناصر و بهم خوردن تعادل عناصر كم مصرف در خاك

تفاوت فاضلاب شهری و پساب صنعتی

فاضلاب شهری ازنظر کمی تقریبادارای دبی ثابتی وجریان آن مداوم است واز لحاظ کیفی قابل پیش بینی و معمولاً محتوی باکتری
ولی پساب صنعتی گاهی محتوی مواد سمی است و مواد آلی آن شاید قابل تجزیه نباشد.

آب دريا ها بعنوان منابع آب شور و آبهاي زير سطحي وآب زهكشها بعنوان منابع آب لب شور وفاضلاب ها (شهري وصنعتي) بعنوان پسآب تصفيه شده قابل استفاده مي باشند

كيفيت آب يك امر نسبي است ومعرف خصوصيات آب است كه كار برد آب را براي يك مصرف خاص تحت تاثير قرار مي دهد
كيفيت آب از طريق خصوصيات فيزيكي ،شيميايي وبيولوژيكي تعريف ميشود

ناخالصيهاي فيزيكي :

عمده اين ناخالصيها در آب آبياري يا مواد معدني هستند مانند شن ، سيلت ، ماسه و غيره و يا آلي هستند مانند موجودات زنده گياهي و جانوري

ناخالصيهاي شيميايي :

عناصر شيميايي موجود در آب آبياري باعث مي گردد كه در اثر فعل و انفعالات شيميايي موجب رسوبگذاري گردند .

ناخالصيهاي بيولوژيكي :

در اثر فعاليتهاي بيولوژيكي موجودات زنده نيز ممكن است باعث رسوبگذاري گردند.

 

در روش های آبیاری بارانی کیفیت آب در اغلب موارد تنها در ارتباط با خاک و گیاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد ولی در روش های آبیاری قطره ای نه تنها مساله خاک و گیاه بلکه کیفیت در رابطه با عملکرد و اجزا سیستم نیز بایستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.در این ارتباط تقریبا تمام سیستم های خرد آبیاری نیاز به آبی با کیفیت خوب دارند.اما واژه خوب مفهوم گسترده ای داشته و بدان معنی نیست که آبهای بد را نمیتوان در آبیاری مصرف کرد ،زیرا با تغییر برخی معیارها در طرح و یا انتخاب قطره چکان های مناسب ممکن است از آبهای با کیفیت نسبتا پایین هم بتوان استفاده کرد.

عوامل مورد نیاز جهت ارزیابی کیفیت

 وزن اتمی

 والانس

 واحد اندازه گیری

 علامت مشخصه

 پارامتر

 —  —  —  —  مواد معلق
 —  —  —  —  توزیع اندازه ذرات معلق در آب
 —  —  mg/l  TDS  مجموع املاح محلول
 —  —  —  PH  اسیدیته
 —  — ds/m  EC   (شوری)هدایت الکتریکی
40.1  +2  meq/l  Ca  کلسیم
 24.3  +2   meq/l  Mg  منیزیم
 23  +1   meq/l  Na  سدیم
 49.1  +1   meq/l  K  پتاسیم
 —  —   meq/l  B  بر
 61  -1   meq/l  HCO3  بی کربنات
 60  -2   meq/l  CO3  کربنات
 96.1  -2   meq/l  SO4  سولفات
 35.4  -1   meq/l  CL  کلر
 —  —   meq/l  Fe  آهن
 14  +1   meq/l  NH4-N  نیتروژن آمونیاکی
 14  +1   meq/l  No3-N  نیتروژن نیتراته
 34  —   meq/l  H2S  سولفید هیدروژن
 —  —  —  SAR  نسبت جذب سدیم
 —  —  —  Adj-SAR  نسبت جذب سدیم اصلاح شده

 

پس از نمونه گیری از آب و بررسی نوع و میزان ناخالصی های آب ،بنا بر کیفیت مورد نیاز ،از طریق اصلاح شیمیایی آب ، فیلتراسیون،احداث حوضچه رسوبگیر ، آبشویی و یا اسیدشویی ،آب با کیفیت موردنظر بدست می آید.

 

شرکت میراب سازه آسیا به عنوان طراح و مجری طرح های آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای ،با بررسی تمامی این موارد اقدام به اجرای سیستم های آبیاری هوشمند ، آبیاری اتوماتیک،غیراتوماتیک و نصب مه پاش می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 02177297289 و 09127698967تماس بگیرید و یا از طریق نرم افزارهای واتس آپ و تلگرام با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.

 

روش های آبیاری یونجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *