اعطای وام کشاورزی به مددجویان کمیته امداد و سایر متقاضیان