264حلقه چاه غیر مجاز در استان خراسان جنوبی مسدود شد