آب آﺑﻴﺎری ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺣﺎوی ﻧﻤﻜﻬﺎی ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻤﻜﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق، در ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪ آن را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﺎك ﺑﺮای ﺧﺎرج ﻛﺮدن اﻣﻼح ﻣﻀﺮ (آﺑﺸﻮﻳﻲ اﻣﻼح) ﺿﺮورت ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﻪﺧﺼﻮص در آبیاری قطره ایﻛﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠه حرکت آب و املاح محلول در آن در آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻖ ﺧﺎك ﺻﻮرت ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد، اﻫﻤﻴﺖ دارد.abshuei

نیاز آبشویی خاک

عبارت است از درصدی از آب آبیاری که برای جلوگیری از تجمع زیانبار املاح و برقراری و تثبیت تعادل املاح در خاک زراعی باید از ناحیه فعالیت ریشه های گیاه عبور کرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است.

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎز آﺑﺸﻮﻳﻲ(LR) دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد

ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ آﺑﺸﻮیی

ﻣﻴﺰان و روش آﺑﺸﻮیی

 

 

 ﺿﺮورت آﺑﺸﻮیی

آﺑﺸﻮﻳﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮورت آﺑﺸﻮیی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:

  • میزان املاح محلول آب آبیاری
  • شرایط آب و هوایی
  • نوع گیاه
  • تحمل گیاه در برابر شوری
  • تحمل گیاه به سدیم و کلر

میزان و روش آبشویی

نياز آبشوئي را مي‌توان به تناسب با هر آبياري اعمال نمود و يا اينكه مقدار كل نياز آبشوئي سالانه محاسبه شده و در يك يا چند نوبت اعمال گردد.

مقدار نياز آبشويي در آبياري سطحي و آبیاری بارانی از رابطه زير محاسبه مي‌شود:

 

lrb

 

 

 

مقدار نياز آبشويي در آبياري قطره ای از رابطه زير محاسبه مي‌شود:

 

مقایسه انواع تایمر آبیاری بازار

 

lrg
LR = نياز آبشويي (نسبت)

ECw = هدايت الكتريكي آب آبياري (mmhos/cm)

ECe = هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك متناسب با آستانه كاهش محصول (mmhos/cm)

maxECe = حداكثر هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك (mmhos/m)

 

اگر نياز آبشويي كمتر از 1/0 باشد تلفات نفوذ عمقي نياز آبشويي را تأمين مي‌كند در غير اينصورت بايستي مقدار نياز آبشويي اضافه شود. مقدار نياز آبشويي را مي‌توان به تناسب در هر آبياري اضافه نموده و يا اينكه مجموع نياز آبشويي سالانه را در دو يا سه نوبت در طول سال (در مواقعي كه نياز گياه كمتر بوده و آب بيشتري موجود است) تأمين نمود.

abshuei3

abshuei2

 

شرکت میراب سازه آسیا به عنوان طراح و مجری سیستم های آبیاری قطره ای ، آبیاری بارانی و نصب مه پاش با در نظر گرفتن تمامی محدویت های کیفی و کمی آب آبیاری و در صورت نیاز محاسبه نیاز آبشویی اقدام به طراحی نموده و برنامه آبیاری را در اختیار بهره بردار قرار می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره های 02177297289 و 09127698967 تماس بگیرید و یا از طریق نرم افزارهای واتس آپ و تلگرام با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *